Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać?

 

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże) które zatrudniają co najmniej 1 osobę na umowę o pracę .

Poziom dofinansowań

 
  • Dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*

  • Dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

  • Nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki pozyskane z KFS można przeznaczyć na szkolenia w ramach priorytetów


Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy

w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. Zł

 

     1.     Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

     2.     Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

     3.     Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

     4.     Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

     5.     Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

     6.     Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

  

     A.    Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

     B.    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

     C.     Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

     D.    Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

     E.     Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jak przebiega proces korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Proces korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) obejmuje kilka kluczowych kroków, zapewniających płynność i efektywność realizacji projektu szkoleniowego. Oto szczegółowy opis poszczególnych etapów:

 

     1.    Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych:

            ·      Przedsiębiorca wskazuje pracowników, których chce objąć szkoleniem.

            ·      Definiuje dokładne potrzeby rozwojowe, uwzględniając priorytety na rok 2023.

     2.    Przygotowanie Wniosku:

            ·      Przygotowuje się wniosek do PUP, zawierający informacje o liczbie pracowników, rodzaju szkoleń, kosztach szkoleń, a także inne niezbędne dokumenty.

            ·      Wniosek jest składany do PUP, a przedsiębiorca oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

     3.    Podpisanie Umowy z PUP:

            ·      Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i decyzji o przyznaniu dofinansowania, następuje podpisanie umowy między przedsiębiorcą a PUP.

            ·      W umowie precyzowane są szczegóły, takie jak harmonogram, terminy realizacji szkoleń, narzędzia i metody szkoleniowe.

     4.    Doprecyzowanie Szczegółów:

            ·      Przed rozpoczęciem szkolenia doprecyzowywane są szczegóły, takie jak konkretny harmonogram, daty, miejsce szkolenia oraz narzędzia edukacyjne.

     5.    Realizacja Szkoleń:

            ·      Przystępuje się do realizacji szkoleń zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem.

            ·      Zapewniana jest skuteczna komunikacja między uczestnikami, trenerami a przedsiębiorcą.

     6.    Rozliczenie Projektu:

            ·      Po zakończeniu szkoleń następuje rozliczenie projektu z PUP.

            ·      Przedsiębiorca przedstawia dokumentację potwierdzającą faktyczne koszty oraz zrealizowane szkolenia.

 

Wszystkie etapy procesu są realizowane zgodnie z wytycznymi PUP oraz obowiązującymi przepisami. Skrupulatne i zorganizowane podejście do każdego etapu zapewnia skuteczną realizację projektu szkoleniowego.

MBM Academy bezpłatnie pomaga swoim Klientom w pozyskaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

01
Pomagamy

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych Twojej firmy.

02
Weryfikujemy

Weryfikujemy dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

03
Podpisujemy

Podpisujemy umowę o współpracy.

04
Wypełniamy

Wypełniamy wniosek o dofinansowanie.

05
Składamy

Składamy wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.

06
Oczekujemy

Oczekujemy na decyzję o przyznaniu dotacji.

07
Podpisujesz

Podpisujesz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

08
Szkolimy

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenie, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług oraz materiały szkoleniowe.

09
Finalizujemy

Pomagamy w rozliczeniu dotacji.

Co zyskasz dzięki współpracy z MBM Academy?

 

     •    Podniesiesz kwalifikacje zawodowe swoich pracowników;

     •    Wdrożysz nowe kompetencje w firmie;
     •    Zredukujesz koszty;
     •    Zaoszczędzisz czas na przygotowanie wniosku i pozyskanie dofinansowania.

1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.